+

Brazilia > Cruzeiro Brazilian (1942 - 1986)

An1c2c5c10c20c50cCr$1Cr$2Cr$5Cr$10Cr$20Cr$50Cr$100Cr$200Cr$500An
 -  -  -  -  -  -  -  -  - Cr$10Cr$20Cr$50Cr$100Cr$200Cr$5001986
 -  -  -  -  -  -  -  -  - Cr$10Cr$20Cr$50Cr$100Cr$200Cr$5001985
 -  -  -  -  -  - Cr$1 - Cr$5Cr$10Cr$20Cr$50 -  -  - 1984
 -  -  -  -  -  - Cr$1 - Cr$5Cr$10Cr$20Cr$50 -  -  - 1983
 -  -  -  -  -  - Cr$1 - Cr$5Cr$10Cr$20Cr$50 -  -  - 1982
 -  -  -  -  -  - Cr$1 - Cr$5Cr$10Cr$20Cr$50 -  -  - 1981
 -  -  -  -  -  - Cr$1 - Cr$5Cr$10 -  -  -  -  - 1980
 -  -  - 10c20c50cCr$1 -  -  -  -  -  -  -  - 1979
 -  -  - 10c20c50cCr$1 -  -  -  -  -  -  -  - 1978
 -  -  - 10c20c50cCr$1 -  -  -  -  -  -  -  - 1977
 -  -  - 10c20c50cCr$1 -  -  -  -  -  -  -  - 1976
1c2c5c10c20c50c/n
50c/o
Cr$1 -  -  -  -  -  -  -  - 1975
 -  -  - 10c -  - Cr$1 -  -  -  -  -  -  -  - 1974
 -  -  - 10c20c50cCr$1 -  -  -  -  -  -  -  - 1970
1c2c5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1969
1c2c5c10c20c50c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1967
 -  -  -  -  -  -  -  -  - Cr$10Cr$20Cr$50 -  -  - 1965
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1961
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1960
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1959
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1958
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1957
 -  -  - 10c20c/AlBr
20c/Al
50c/o
50c/n
Cr$1/n
Cr$1/o
Cr$2/n
Cr$2/o
 -  -  -  -  -  -  - 1956
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1955
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1954
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1953
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1952
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1951
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1950
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1949
 -  -  - 10c20c/o
20c/n
50c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1948
 -  -  - 10c/o
10c/n
20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1947
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1946
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1945
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2 -  -  -  -  -  -  - 1944
 -  -  - 10c/AlBr
10c/CuNi
20c/AlBr
20c/CuNi
50c/AlBr
50c/CuNi
Cr$1Cr$2Cr$5 -  -  -  -  -  - 1943
 -  -  - 10c20c50cCr$1Cr$2Cr$5 -  -  -  -  -  - 1942
Sistemul monetar: 1 cruzeiro = 100 centavo
1c - 1 centavo
2c - 2 centavo
5c - 5 centavo
10c - 10 centavo
20c - 20 centavo
50c - 50 centavo
Cr$1 - 1 cruzeiro
Cr$2 - 2 cruzeiro
Cr$5 - 5 cruzeiro
Cr$10 - 10 cruzeiro
Cr$20 - 20 cruzeiro
Cr$50 - 50 cruzeiro
Cr$100 - 100 cruzeiro
Cr$200 - 200 cruzeiro
Cr$500 - 500 cruzeiro
uCoin