+

Nicaragua > Cordoba Oro (1991 - 2017)

An5c10c25c50cC$1C$5C$10An
 - 10c -  -  -  -  - 2015
 -  - 25c50cC$1C$5 - 2014
 - 10c -  - C$1 -  - 2012
 -  -  -  - C$1 -  - 2010
 -  -  -  - C$1 -  - 2009
 -  -  -  - C$1 -  - 2008
 - 10c25c50cC$1C$5C$102007
 -  - 25c -  -  -  - 2003
5c10c25c - C$1 -  - 2002
 -  -  -  - C$1C$5 - 2000
 -  -  - 50cC$1C$5 - 1997
5c10c25c50c -  -  - 1994
Sistemul monetar: 1 córdoba = 100 centavo
5c - 5 centavo
10c - 10 centavo
25c - 25 centavo
50c - 50 centavo
C$1 - 1 cordoba
C$5 - 5 cordoba
C$10 - 10 cordoba
uCoin